16608989364363

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Malylylyk dolandyryşyny edenimizde, nämäni dolandyrýarys

  2014-nji ýyldan başlap, elektrik ulagy pudagy kem-kemden gyzdy.Olaryň arasynda elektrikli ulaglaryň termiki dolandyryşy kem-kemden gyzdy.Elektrik ulaglarynyň diapazony diňe batareýanyň energiýa dykyzlygyna däl, eýsem ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy üçin “ýylylyk nasosy” näme

  Elektrik ulagy üçin “ýylylyk nasosy” näme

  Okuw gollanmasy heatylylyk nasoslary şu günler gaty gaharlanýar, esasanam Europeewropada, käbir ýurtlarda energiýa tygşytlaýan ýylylyk nasoslaryny goşmak bilen ekologiýa taýdan has amatly wariantlaryň peýdasyna gazylyp alynýan ýangyç peçlerini we gazanlary oturtmagy gadagan etmek üçin işleýän Europeewropada.(Peçleriň ýylylygy ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagynyň kiçi ulgam tehnologiýasynyň ösüş tendensiýasy

  Elektrik ulagynyň kiçi ulgam tehnologiýasynyň ösüş tendensiýasy

  Awtoulag zarýad berijisi (OBC) Bortdaky zarýad beriji, üýtgeýän toky tok batareýasyna zarýad bermek üçin göni tok öwürmek üçin jogapkärdir.Häzirki wagtda pes tizlikli elektrik ulaglary we A00 kiçi elektrik ulaglary esasan 1.5kW we 2kW zarýad bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Tesla ýylylyk dolandyryş ewolýusiýasy

  Tesla ýylylyk dolandyryş ewolýusiýasy

  Model S has adaty we adaty ýylylyk dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Sowadyş liniýasyny yzygiderli üýtgetmek we elektrik hereketlendiriji köpri ýyladyş batareýasyna ýa-da sowatmak üçin paralel üýtgetmek üçin 4 taraplaýyn klapan bar.Birnäçe aýlaw klapanlary mahabat ...
  Koprak oka
 • Awtoulag awtomatiki kondisioner ulgamynda kompressoryň üýtgeýän temperatura gözegçilik usuly

  Awtoulag awtomatiki kondisioner ulgamynda kompressoryň üýtgeýän temperatura gözegçilik usuly

  Çykyş temperaturasyna gözegçilik etmegiň iki esasy usuly we olaryň häsiýetleri Häzirki wagtda kondisioner ulgamynyň esasy awtomatiki dolandyryş tertibi, pudakda iki esasy görnüş bar: garyşyk damper açylyşyna awtomatiki gözegçilik we üýtgeýän süýşme kompressor mahabaty ...
  Koprak oka
 • Täze energiýa ulagy kondisioner kompressorynyň açylmagy

  Täze energiýa ulagy kondisioner kompressorynyň açylmagy

  Okamak boýunça gollanma Täze energiýa ulaglary döräli bäri awtoulag kondisioner kompressorlary hem uly özgerişlikleri başdan geçirdi: sürüjiniň tigiriniň öň tarapy ýatyryldy we hereketlendiriji motor we aýratyn dolandyryş moduly goşuldy.Şeýle-de bolsa, DC ba ...
  Koprak oka
 • NVH elektrik ulagynyň kondisioner kompressorynyň synagy we derňewi

  NVH elektrik ulagynyň kondisioner kompressorynyň synagy we derňewi

  Elektrik ulagynyň kondisioner kompressory (mundan beýläk elektrik kompressory diýlip atlandyrylýar) täze energiýa ulaglarynyň möhüm funksional bölegi hökmünde ulanylyş perspektiwasy giňdir.Kuwwatly batareýanyň ygtybarlylygyny üpjün edip, gowy howa gurşawyny gurup biler ...
  Koprak oka
 • Elektrik kompressorynyň aýratynlyklary we düzümi

  Elektrik kompressorynyň aýratynlyklary we düzümi

  Elektrik kompressorynyň aýratynlyklary Kompressoryň çykyşyny sazlamak üçin hereketlendirijiniň tizligini dolandyrmak bilen, kondisioneriň netijeli dolandyrylyşyna ýetýär.Dwigateli pes tizlikli bolanda, kemer bilen işleýän kompressoryň tizligi hem azalýar, bu bolsa birneme azalýar ...
  Koprak oka
 • Malylylyk dolandyryş ulgamynyň derňewi: ýylylyk nasosynyň kondisioneri esasy akym bolar

  Malylylyk dolandyryş ulgamynyň derňewi: ýylylyk nasosynyň kondisioneri esasy akym bolar

  Täze energiýa ulagy ýylylyk dolandyryş ulgamynyň işleýiş mehanizmi Täze energiýa ulagynda, elektrik gysyjy, esasan, kokpitdäki temperaturany we ulagyň temperaturasyny kadalaşdyrmak üçin jogapkärdir.Turbada akýan sowadyjy kuwwaty sowadýar ...
  Koprak oka
 • Kompressor motorynyň ýanmagynyň sebäpleri we ony nädip çalyşmaly

  Kompressor motorynyň ýanmagynyň sebäpleri we ony nädip çalyşmaly

  Okamak boýunça gollanma Kompressor motorynyň ýanmagynyň köp sebäpleri bolup biler, bu bolsa kompressor motorynyň ýanmagynyň umumy sebäplerine sebäp bolup biler: aşa köp işlemek, naprýa .eniýe durnuksyzlygy, izolýasiýa näsazlygy, göterijilik näsazlygy, aşa gyzmak, başlangyç problemalary, häzirki deňsizlik, enviro ...
  Koprak oka
 • 800V ýokary woltly platforma arhitekturasy näme?

  800V ýokary woltly platforma arhitekturasy näme?

  Awtoulagyň içi, esasanam elektrikleşenden soň köp böleklerden durýar.Naprýatageeniýe platformasynyň maksady dürli bölekleriň güýç zerurlyklaryny kanagatlandyrmakdyr.Käbir bölekler, elektronika, güýmenje enjamlary, ... ýaly pes naprýa .eniýäni talap edýär.
  Koprak oka
 • Her kim üçin gyzgyn bolan 800V ýokary basyşly platformanyň artykmaçlyklary näme we tramwaýlaryň geljegini görkezip bilermi?

  Her kim üçin gyzgyn bolan 800V ýokary basyşly platformanyň artykmaçlyklary näme we tramwaýlaryň geljegini görkezip bilermi?

  Aralyk aladasy, elektrik ulagy bazarynyň gülläp ösmegini çäklendirýän iň uly päsgelçilikdir we aralyk aladalaryny ünsli seljermegiň manysy "gysga çydamlylyk" we "haýal zarýad bermek".Häzirki wagtda batareýanyň ömründen başga-da, demlemek kyn ...
  Koprak oka