16608989364363

habarlar

Işgärleriň Guangdong howpsuzlyk düzgünlerini öwrenmek üçin ýygnagy bar

Biziň kompaniýamyz işgärlere uly ähmiýet berýärhowpsuzlygyhowpsuz önümçiligiň we elektrik energiýasynyň ulanylyşynyň howpsuzlygynyň möhümdigini gowy bilýär.Kompaniýanyň ýolbaşçylygy işgärleriniň abadançylygyna ýokary baha berýär we howpsuz iş gurşawyny döretmäge işjeň gatnaşýar.Ygrarlylygynyň bir bölegi hökmünde, kompaniýa, soňky döwürde Guangdong welaýat önümçilik howpsuzlygy düzgünlerine ünsi jemläp, howpsuzlyk amallaryna we düzgünlerine düşünmeklerini gowulandyrmak üçin işgärleriň okuwlaryny we barlaglaryny gurnaýar.
Employeeshli işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek kompaniýa üçin iňňän möhümdir.Işgärleri howpsuz önümçilige we elektrik energiýasyny ulanmagyň howpsuzlygyna öwrenmäge we üns bermäge höweslendirmek bilen betbagtçylyklaryň öňüni alyp we howpsuz iş gurşawyny döredip boljakdygyna ynanýarys.Posung, habarly işgärleriň bolup biljek howplary ýüze çykarmaga, adatdan daşary ýagdaýlara netijeli jogap bermäge we howpsuzlyk çärelerine işjeň gatnaşmaga ukyplydygyna düşünýär.

安全 生产 大会 _ 副本

Bu maksada ýetmek üçin kompaniýa işgärleriň howpsuzlyk önümçilik düzgünleri barada öwrenmegi üçin yzygiderli okuw sapaklaryny gurnaýar.Ara alnyp maslahatlaşylan mowzuk, "Guangdong welaýatynyň howpsuzlygy önümçilik düzgünleri", esasanam sebitdäki iş ýerleriniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin möhüm görkezmeleri berýänligi üçin has möhümdir.Işgärler bu düzgünler bilen tanyşmak bilen, howpsuzlyk ülňüleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek we goldamak üçin zerur bilimleri we endikleri alyp bilerler.

Bu okuw sapaklarynda işgärlere işjeň gatnaşmak we düşünişmeklerini güýçlendirmek üçin soraglar bermek maslahat berilýär.Interaktiw okuw gurşawyny döretmek bilen, kompaniýa işgärleriň bilimleri has netijeli saklajakdygyna ynanýar.Mundan başga-da, bu sessiýalar işgärler üçin tejribe alyşmak we potensialy bilelikde kesgitlemek üçin bir mümkinçilik bolup hyzmat edýärhowpsuzlygydegişli iş ýerlerindäki howplar.

车间 巡查 _ 副本

Mundan başga-da, kompaniýa ýangyn howplaryny ýok etmek üçin üznüksiz gözegçilik we gözlegiň ähmiýetini ykrar edýär.Diňe teoretiki bilimlere bil baglamak ýeterlik däl.Şonuň üçin kompaniýanyň ýolbaşçylary ýangyn bolup biljek howplary ýüze çykarmak we ýok etmek üçin hut özi barlag geçirýärler.Bu el-ele çemeleşmesi, ygrarlylygynyň subutnamasy bolup, guramanyň hemme ýerinde howpsuzlyk çäreleriniň berjaý edilmegini üpjün edýär.

Bu gözlegleriň dowamynda ýolbaşçylar ýangyn howpunyň ýa-da bolup biljek töwekgelçilikleriň alamatlaryny gözläp, iş ýerlerine üns bilen baha berýärler.Adatdan daşary ýagdaýlarda howp döredip biljek elektrik enjamlaryna, simlere we beýleki ýerlere üns berýärler.Bu gözleglere işjeň gatnaşmak bilen ýolbaşçylar ýangynyň ähmiýetini netijeli habarlaşyp bilerlerhowpsuzlygyişgärlere we ýangyn hadysalarynyň howpuny azaltmak üçin ätiýaçlyk çäreleriniň görülmegini üpjün ediň.

消防 _ 副本

Sözümiň ahyrynda, kompaniýanyň işgärleriniň howpsuzlygyna ygrarlylygy, guramaçylykly okuw sapaklary we gözlegleri arkaly aýdyň görünýär."Guangdong welaýatynyň howpsuzlyk önümçilik düzgünlerine" ünsi jemläp, işgärler howpsuz iş gurşawyny saklamak üçin zerur bilimler bilen üpjün edildi.Mundan başga-da, kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň ýangyn howpuny barlamak işlerine şahsy gatnaşmagy, töwekgelçilikleri azaltmak we howpsuzlyk medeniýetini ösdürmäge ygrarlydygyny görkezýär.Bu başlangyçlar arkaly kompaniýa işgärleriň abadançylygy barada aladalanman, netijede öndürijilikli we sazlaşykly iş gurşawyna goşant goşup biljek iş ýerini döretmegi maksat edinýär.


Iş wagty: 24-2023-nji sentýabr