16608989364363

habarlar

NVH elektrik ulagynyň kondisioner kompressorynyň synagy we derňewi

Elektrik ulagynyň kondisioner kompressory (mundan beýläk elektrik kompressory diýlip atlandyrylýar) täze energiýa ulaglarynyň möhüm funksional bölegi hökmünde ulanylyş perspektiwasy giňdir.Kuwwatly batareýanyň ygtybarlylygyny üpjün edip, ýolagçy otagy üçin oňat howa gurşawyny döredip biler, ýöne titremäniň we sesiň şikaýatyny hem döredip biler.Sebäbi hereketlendirijiniň ses maskasy ýok, elektrik kompressoryses elektrik ulaglarynyň esasy ses çeşmeleriniň birine öwrüldi we motor sesinde has ýokary ýygylykly komponentler bar, sesiň hil meselesini has görnükli edýär.Sesiň hili, adamlara baha bermek we awtoulag satyn almak üçin möhüm görkeziji.Şonuň üçin teoretiki derňew we tejribe serişdeleri arkaly elektrik kompressorynyň ses görnüşlerini we ses hil aýratynlyklaryny öwrenmek uly ähmiýete eýe.

JF_03730

Sesi görnüşleri we nesil mehanizmi

Elektrik kompressorynyň işleýiş sesine esasan mehaniki ses, pnewmatik ses we elektromagnit ses girýär.Mehaniki ses esasan sürtülme sesini, täsir sesini we gurluş sesini öz içine alýar.Aerodinamiki ses esasan tükeniksiz uçar sesini, egzoz pulsasiýasyny, sorujy turbulent sesini we sorujy pulsasiýany öz içine alýar.Sesi çykarmagyň mehanizmi aşakdaky ýaly:

(1) sürtülme sesi.Iki obýekt degişlilikde hereket etmek üçin kontakt ýüzünde sürtülme güýji ulanylýar, obýektiň titremesini höweslendirýär we ses çykarýar.Gysyş manýory bilen statiki worteks diskiniň arasyndaky otnositel hereket sürtülme sesine sebäp bolýar.

(2) Täsirli ses.Täsirli ses, gysga radiasiýa prosesi bilen häsiýetlendirilýän, ýöne ýokary ses derejesi bilen häsiýetlendirilýän obýektleriň jisimleriň täsiri netijesinde döreýän sesdir.Kompressor zyňylanda klapan plastinkasyna urýan ses, täsir sesine degişlidir.

(3) Gurluş sesi.Gaty komponentleriň tolgundyryş titremesi we yrgyldy arkaly emele gelen sesine gurluş sesleri diýilýär.Eksantrik aýlanmakompressorrotor we rotor diski gabykda wagtal-wagtal tolgunma döreder we gabygyň titremesi bilen ýaýran ses gurluş strukturasydyr.

(4) tükeniksiz ses.Egzoz sesini tükeniksiz uçar sesine we çykýan pulsasiýa sesine bölmek mümkin.Temperatureokary temperaturada we ýokary tizlikli gaz çukuryndan çykýan ýokary basyşly gazyň öndürýän sesi, çykýan jet sesine degişlidir.Aralyk gaz çykaryjy gaz basyşynyň üýtgemegi sebäpli dörän ses, çykýan gaz impuls sesine degişlidir.

(5) ylham beriji ses.Soruş sesini sorujy turbulentlik sesine we sorujy pulsasiýa sesine bölmek mümkin.Alýan kanalda akýan durnuksyz howa akymynyň netijesinde emele gelýän howa sütüniniň rezonans sesi, sorujy turbulent sesine degişlidir.Kompressoryň döwürleýin sorulmagy netijesinde öndürilýän basyşyň üýtgemegi sesi sorujy pulsasiýa sesine degişlidir.

(6) Elektromagnit ses.Magnit meýdanynyň howa boşlugynda täsiri, wagt we giňişlik bilen üýtgeýän, üýtgewsiz we rotor ýadrosynda hereket edýän, ýadro döwürleýin deformasiýasyna sebäp bolýan we yrgyldy we ses arkaly elektromagnit ses çykarýan radial güýç öndürýär.Kompressor hereketlendiriji motoryň işleýän sesi elektromagnit sesine degişlidir.

NVH

 

NVH synag talaplary we synag nokatlary

Kompressor gaty ýaýyň üstünde oturdyldy we ses synagy gurşawy ýarym aneko kamerasy bolmaly, fon sesleri bolsa 20 dB (A) -dan pes.Mikrofonlar kompressoryň öň tarapynda (sorujy tarapynda), yzky (işleýiş tarapy), ýokarky we çep tarapynda ýerleşdirilen.Dört meýdançanyň aralygy geometrik merkezden 1 m uzaklykdakompressoraşakdaky suratda görkezilişi ýaly ýerüsti.

Netije

(1) Elektrik kompressorynyň işleýän sesi mehaniki seslerden, pnewmatik seslerden we elektromagnit seslerden durýar we elektromagnit ses sesiň hiline iň aýdyň täsir edýär we elektromagnit ses gözegçiligini optimizirlemek sesi gowulandyrmagyň täsirli usulydyr elektrik kompressorynyň hili.

(2) Dürli meýdan nokatlarynda we dürli tizlik şertlerinde ses hiliniň obýektiw parametr bahalarynda aç-açan tapawutlar bar we yzky tarapdaky ses hili iň gowusydyr.Sowadyjy öndürijiligini kanagatlandyrmak şerti bilen kompressoryň iş tizligini peseltmek we ulagyň ýerleşişini amala aşyranda ýolagçy bölümine kompressor ugruny saýlamak, adamlaryň sürüjilik tejribesini ýokarlandyrmak üçin amatlydyr.

(3) Elektrik kompressorynyň häsiýetli gatylygynyň ýygylyk zolagynyň paýlanyşy we iň ýokary bahasy diňe meýdan ýagdaýy bilen baglanyşykly we tizlik bilen hiç hili baglanyşygy ýok.Her bir meýdan sesiniň aýratynlyklarynyň iň ýokary derejeleri esasan orta we ýokary ýygylykly zolakda paýlanýar we müşderiler tarapyndan tanalmak we arz etmek aňsat bolan motor sesiniň maskasy ýok.Akustiki izolýasiýa materiallarynyň aýratynlyklaryna görä, geçiriş ýolunda akustiki izolýasiýa çärelerini görmek (kompressory örtmek üçin akustiki izolýasiýa örtügini ulanmak) elektrik gysyjy sesiniň ulaga täsirini azaldyp biler.


Iş wagty: 28-2023-nji sentýabr