16608989364363

habarlar

Awtoulag awtomatiki kondisioner ulgamynda kompressoryň üýtgeýän temperatura gözegçilik usuly

Çykyş temperaturasyna gözegçilik etmegiň iki esasy usuly we olaryň aýratynlyklary

Häzirki wagtda kondisioner ulgamynyň esasy awtomatiki dolandyryş tertibi, pudakda iki esasy görnüş bar: garyşyk damper açylyşyna awtomatiki gözegçilik we üýtgeýän süýşme kompressory sazlamak tertibi.

Gibrid damperiň açylmagyna awtomatiki gözegçilik
"Garyşyk damperiň açylyşyna awtomatiki gözegçilik etmegiň usuly", garyşyk damperini bugarýan tarapdaky sowuk howany, ýadro tarapyndaky ýyly howa bilen ylalaşyk temperaturasyny çykarmak üçin ulanmak.Bu dolandyryş re modeiminiň kemçilikleri aşakdakylar:

1. quygy-ýygydan öçürmekkompressor hereketlendirijiniň çykyş güýjüniň durnuklylygyna uly täsir edýär.

2. Güýçli sowadyjylygyň netijesinde döreýän pes howanyň temperaturasyny ödemek üçin aşa sowadyjy ýagdaýda işlemegi dowam etdiriň, ýyly howa onuň bilen garylmaly, aslynda güýç sarp edilmegine sebäp bolýar.

3. Awtomatiki kondisioneriň temperatura gözegçilik damperi ulanylanda yzygiderli sazlanmalydyr, bu gaty ýokary çydamlylygy we ýokary hereketlendirijiniň näsazlyk derejesini talap edýär.

Üýtgeýän süýşme kompressorynyň sazlaýyş tertibi

"Üýtgeýän süýşme kompressory sazlamak tertibi" üýtgeýän süýşme arkalykompressor sowadyş kuwwatynyň çykarylyşyny üýtgetmek üçin süýşmegi üýtgetmek gözegçiligi.Meseleleri esasan üýtgeýän süýşýän kompressorlaryň ýokary bahasynda öz beýanyny tapýar we awtomatiki dolandyryş kondisioner ulgamlary bilen enjamlaşdyrylmadyk esasy modeller üçin awtomatlaşdyryş ulgamyny üýtgetmek kyn.

Üýtgeýän temperatura gözegçilik re modeiminiň häsiýetli beýany

"Üýtgeýän temperatura gözegçilik tertibi" bilen çözülmeli tehniki meseleler: has köp energiýa gazanmak üçin adaty kondisioner ulgamy esasynda hiç hili çykdajylary ýokarlandyrmaýan temperatura gözegçilik logiki hasaplama usulyny üpjün edýär. - temperatura gözegçiligini tygşytlamak we ondan gaça durmakkompressor uzak wagtlap netijesiz aşa sowadyjy aralykda işlemek.Sowadyjy ýeterlik bolanda, bugarýan ýerüsti temperatura datçigi tarapyndan okalýan kompressoryň kesilen temperaturasyny ýerlikli ýokarlandyrmak arkaly, buglaýjynyň üstki temperaturasyny ýerlikli ýokarlandyrmagyň maksady, degişli ýokarlanmak maksadyna ýetmekdir; bugarýan ýeriň temperaturasy, adaty howany sowatmak töwekgelçiligini gözegçilik usuly ýaly sowuk howany garyşdyrmak üçin däl-de, awtoulag kondisioner ulgamynyň ýangyç sarp ediş galyndylaryny doly ýüklemezden azaltmak üçin.

1007-3

10.07

10.07-2 图

 

 

Giriş dolandyryş

"Pes çykdajy, ýokary öndürijilik we pes energiýa sarp etmek" ýokardaky maksadyna ýetmek üçin üýtgeýän temperatura bilen kompressoryň kesilen nokadyna gözegçilik etmek üçin aşakdaky tehniki çözgütler kabul edilýär.Onuň esasy signal girişleri aşakdakylar:

 

Açyk temperaturany açyk temperatura datçigi okaýar; 

Otagyň temperaturasyny otag temperatura datçigi bilen okaň;

Gün şöhlesiniň intensiwligini gün şöhlesiniň intensiwligi datçigi okaýar; 

Buglaýjy temperatura datçigi bugarýan ýeriň temperaturasyny okaýar;

Awtoulag awtobus ulgamy, soňraky kalibrlemäniň öwezini dolmak üçin hereketlendirijiniň suwunyň temperaturasy we ulagyň tizligi ýaly hereketlendiriji we ulag signallaryny üpjün edýär.

Ingapylyş sözleri

Howa rozetkasyny sazlamak tertibi üçin üýtgeýän temperatura gözegçilik kondisioner ulgamy, bugarýan ýeriň temperaturasynyň zerur temperatura meňzeş temperaturany çykarmak üçin kompressoryň işleýiş temperatura diapazonyna gözegçilik etmekdir.Bu prosesiň dowamynda garyjy damper iň sowuk ýagdaýda kesgitlenýär, ýyly howa garyşmaýar.


Iş wagty: Oktýabr-07-2023